Limity wsparcia AKTUALIZACJA

Maksymalny limit wsparcia na Przedsiębiorstwo wynosi 15.000,00 zł brutto (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy), z zastrzeżeniem, że:
• maksymalny koszt przypadający na jedną osobę to nie więcej niż 7.500,00 zł brutto,
• na jednego pracownika przypada nie więcej niż jedna usługa rozwojowa (weryfikacja na podstawie numeru PESEL),
• przedsiębiorstwo deleguje minimum 2 pracowników*.

*nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.