Limity wsparcia

Informujemy, iż w ramach Sektora Finansów i Ubezpieczeń obowiązują następujące limity wsparcia: maksymalny koszt usługi rozwojowej brutto (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) przypadający na jedną osobę wynosi 7.500,00 zł, z zastrzeżeniem, że na jednego pracownika przypada jedna usługa rozwojowa (weryfikacja na podstawie numeru PESEL). Limit na przedsiębiorstwo wynosi 2 osoby mogące skorzystać z usług rozwojowych.

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.