O projekcie

Projekt „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.
Projekt realizowany w okresie od 01.03.2019 do 30.06.2021.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora finansowego i ubezpieczeniowego z całej Polski.

Celem projektu jest rozwój kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze przez minimum 225 osoby (140 kobiet, 85 mężczyzn) spośród objętych wsparciem 250 pracowników z 125 MŚP działających w sektorze finansowym.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring
2. Działania merytoryczne w BUR

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP.

Całkowita wartość projektu: 2.297 253,80 PLN
Kwota dofinansowania: 1.922 253,80 PLN

Etapy realizacji wsparcia:
I → Rekrutacja: obejmuje złożenie wniosku na stronie PARP (tzw. rejestracja do projektu): https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz oraz złożenie kompletu dokumentów u Operatora
II → Uzyskanie zakwalifikowania MŚP/pracowników do projektu/spełnienie warunków formalnych
III → Wybór usług w BUR – weryfikacja kwalifikowalności usług przez Operatora
IV → Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
V → Realizacja usług rozwojowych z BUR
VI → Opłacenie usługi przez Przedsiębiorcę (100% wartości usługi)
VII → Rozliczenie wsparcia: złożenie wniosku o refundację części kosztów usług u Operatora

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych

Czytaj więcej → https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.