Ogłaszamy II rundę naboru

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. (MDDP) ogłasza II rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń”. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademia-komptenecji.com.pl/
w zakładce „Do pobrania”.

TERMIN II rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej):
od 04.10.2019 r. od godz. 08:00 do 24.10.2019 r. do godz. 16:00.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (II etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji):
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (OBYDWA ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):
1) Wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej Operatora:

MDDP rekrutacja@akademia-kompetencji.com.pl Uwaga: skrzynka służy jedynie do składania Formularzy zgłoszeniowych i jest aktywna tylko w terminie trwania naboru; pozostałe sprawy obsługiwane są przez skrzynkę:
biuro@akademia-kompetencji.com.pl

Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w sekcji „Informacje podstawowe”, pole „E-mail Przedsiębiorstwa”.
Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem: „Runda II_Nazwa przedsiębiorstwa”.

2) Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych: Załączniki nr 1-7 i 11, (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 7 dni roboczych* do biura Projektu: MDDP – Al. Jana Pawła II 25, recepcja, III piętro, 00-854 Warszawa.
Z dopiskiem na kopercie „Akademia Kompetencji” – runda II.

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.
Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora.

WAŻNE: w przypadku otrzymania decyzji negatywnej w I rundzie przy ponownym aplikowaniu Przedsiębiorca musi się zarejestrować powtórnie przez formularz zamieszczony na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Operator nie będzie honorował dokumentów złożonych na wzorach z pierwszej rundy naboru. Złożenie dokumentów na wzorach z rundy I, zgodnie z § 5 ust. 19 pkt. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, skutkować będzie pozostawieniem dokumentów bez rozpatrzenia i tym samym brakiem możliwości zakwalifikowania się do udziału w projekcie.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa
i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Kolejna runda naboru planowana jest w pierwszym kwartale 2020 r., z zastrzeżeniem, że rekrutacja może być wstrzymana m.in. w przypadku wyczerpania alokacji na usługi rozwojowe na dany rok kalendarzowy.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP*.

*W przypadku nieotrzymania od Operatora wiadomości e-mail z zaproszeniem do składania dokumentów rekrutacyjnych, z zachowaniem terminów podanych w Regulaminie, prosimy o pilny kontakt z biurem projektu w Warszawie tel.: 22 162 78 25.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.