Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu prowadzona jest cyklicznie w 21–dniowych (dni kalendarzowe) rundach przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację dofinansowania kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora.

Terminy przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach danej rundy naboru będą określone w ogłoszeniach o naborze publicznie dostępnych na stronie internetowej Operatora: https://akademia-kompetencji.com.pl , co najmniej 7 dni kalendarzowych przed otwarciem każdej rundy.

W każdym kwartale planowane są nie więcej niż 2 rundy naboru dokumentów rekrutacyjnych.

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU.

Etapy naboru:

1. REJESTRACJA NA STRONIE PARP

Zgłoszenie się do projektu za pomocą formularza dostępnego na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) tzw. REJESTRACJA: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże DANE MŚP Z FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (WNIOSKU) do odpowiedniego Operatora w zależności od kodu PKD.

2. WŁAŚCIWA REKRUTACJA – ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW U OPERATORA

Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu: drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuro@akademia-kompetencji.com.pl lub osobiście, pocztą/kurierem kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów grupy docelowej.

Kryteria formalne rekrutacji:
• wielkość przedsiębiorstwa: mikro/małe/średnie (weryfikowane na podstawie oświadczenia, a także w oparciu o bazę BECK)
• działalność w sektorze finansowym PKD K (weryfikowane na podstawie wpisu do KRS/CEDiG)
• statut pracownika, zgodnie z art. 3 Ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu PARP (weryfikowane na podstawie oświadczenia)

Brak spełnienia, któregokolwiek z powyższych kryteriów powoduje odrzucenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do projektu.

Kryteria premiujące w rekrutacji:
• kobiety
• osoby 50+
• osoby z niepełnosprawnościami
Pierwszeństwo będą miały przedsiębiorstwa z najwyższą liczbą punktów premiujących. W przypadku gdy 2 lub więcej MŚP będzie miało tą samą liczbę punktów, pierwszeństwo będą mieć mikro i małe przedsiębiorstwa. Pozostałe MŚP zostaną wpisane na listę rezerwową uruchomianą w przypadku rezygnacji z udziału, niewywiązania się z Umowy, powstania oszczędności.

O wcześniejszym terminie zakończenia rekrutacji MŚP będą informowani z minimum 7-dniowm wyprzedzeniem.
Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji.

3. UDZIELENIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCOM

Kolejny etap to podpisanie Umowy wsparcia na usługi rozwojowe po spełnieniu warunków formalnych w rekrutacji.

W ramach dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy wsparcia MŚP przedłożą:
1) kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat, lub oświadczenie o braku otrzymania pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat (dodatkowo weryfikowane w oparciu o dane SHRIMP/SUDOP) – na tej podstawie będzie podjęta decyzja o przyznaniu MŚP pomocy publicznej na zasadach de minimis lub na zasadach ogólnych
2) oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT

4. REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH WG UMOWY WSPARCIA

Wybranie przez MŚP z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) usługi, która w największym stopniu będzie zaspokajać zidentyfikowane potrzeby.
Usługi Rozwoje muszą być zgodne z rekomendacjami nr 1/2018 Rady ds. Kompetencji w sektorze finansowym → https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/64/Za.-15.1b_Rekomendacja-rady-finanse_ost.pdf

5. HARMONOGRAM NABORÓW ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

NUMER RUNDY NABORU DATA ROZPOCZĘCIA I ZAMKNIĘCIA RUNDY NABORU
I 19.07.2019 r. od godz. 8:00 do 08.08.2019 r. do godz. 16:00
II 04.10.2019 r. od godz. 08:00 do 24.10.2019 r. do godz. 16:00
III 26.03.2020 r. od godz. 08:00 do 16.04.2020 r. do godz. 16:00
IV 20.10.2020 r. od godz. 08:00 do 30.11.2020 r. do godz. 16:00
V 08.02.2021 r. od godz. 08:00 do 28.02.2021 r. do godz. 16:00
VI 17.05.2021 r. od godz. 08:00 do 06.06.2021 r. do godz. 16:00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.