Ważne strony

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Ministerstwo Inwestycji i Rozwojuhttps://www.power.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościhttps://www.parp.gov.pl/

Baza Usług Rozwojowychhttps://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówhttps://www.uokik.gov.pl/

Informacje o Pomocy Publicznejhttps://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

Rekomendacje Rady ds. Kompetencji w sektorze finansowym odnośnie wyboru usług rozwojowychhttps://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/64/Za.-15.1b_Rekomendacja-rady-finanse_ost.pdf

Kwalifikator MŚP → https://kwalifikator.een.org.pl/

Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.