Dokumenty rekrutacyjne Runda VI

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy właściciela/pracownika

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5.1 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – plik pdf

• Załącznik nr 5.1 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – plik excel

Załącznik nr 5.2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – plik pdf

Załącznik nr 5.2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – plik excel

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o VAT

Załącznik nr 8 – Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze finansowym

Załącznik nr 9 – Wzór Umowy wsparcia

Załącznik nr 9a – Załącznik do Umowy wsparcia_Wykaz usług rozwojowych

Załącznik nr 9b – Załącznik do Umowy wsparcia_Oświadczenie MŚP

Załącznik nr 9c – Załącznik do Umowy wsparcia Wniosek o wypłatę zaliczki

Załącznik nr 10 – Ankieta oceniająca usługę rozwojową spoza BUR

Załącznik nr 11 – Oświadczenie pracownika szkolenia

Załącznik nr 12 – Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej

Załącznik nr 13 – Karta Usługi spoza BUR

• Załącznik nr 14 – w trakcie konsultacji

Załącznik nr 15 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 16 – Oświadczenie realizatora usługi zdalnej

Załącznik nr 17 – Ankieta trenera dotycząca oceny usługi realizowanej zdalnie

Załącznik nr 18 – Ankieta uczestnika/czki dotycząca oceny usługi realizowanej zdalnie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.